"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód."

/Paulo Coelho/

 

Odszkodowania - poradnik osoby poszkodowanej

W razie powstania szkody w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez drugą osobę, poszkodowany może zgłaszać określone roszczenia. Niniejsze opracowanie zawiera opis roszczeń o charakterze cywilnoprawnym. Poza zasięgiem opracowania znalazły się, jako stanowiące odrębną problematykę, uprawnienia przysługujące ubezpieczonym w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (w kasach chorych), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (np. jednorazowe odszkodowanie, świadczenie wyrównawcze, renta inwalidzka, renta szkoleniowa), świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy), świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny), czy inne świadczenia, np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy).

Opracowanie dotyczy wyłącznie sytuacji prawnej poszkodowanego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Poza opracowaniem pozostaje sytuacja osób bliskich, członków rodziny, w razie śmierci poszkodowanego. Niniejszy tekst nie porusza również możliwości, jakie stwarzają różne formy ubezpieczenia, np. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW przysługują na podstawie umowy zawartej przez konkretną osobę z towarzystwem ubezpieczeniowym i wypłacane są w razie zajścia określonego zdarzenia (wypadku, choroby). Świadczenia te mogą obejmować:
  • wypłatę określonej sumy pieniężnej,
  • zwrot kosztów jednorazowego nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby, która w wyniku wypadku, choroby, stała się niepełnosprawna.
Opisywane w opracowaniu uprawnienia dotyczą przypadków, w których jest osoba, podmiot odpowiedzialny za wyrządzenie szkody, np. sprawca wypadku samochodowego, czy szpital, który odpowiada za szkody wyrządzone przez lekarzy, pielęgniarki. Nie dotyczy to przypadków wyłącznej winy poszkodowanego (np. poszkodowany, będący w stanie nietrzeźwym sam spowodował wypadek), bądź samoistnego wystąpienia schorzenia, np. długotrwałej choroby prowadzącej do niepełnosprawności.
Najczęściej naprawienie szkody należeć będzie, na podstawie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (zawartej pomiędzy sprawcą wypadku, a towarzystwem ubezpieczeniowym), do ubezpieczyciela, czyli towarzystwa ubezpieczeniowego.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej polega na tym, iż osoba fizyczna lub prawna ubezpiecza się od niepożądanych skutków swej działalności. W razie zajścia określonego zdarzenia, np. wypadku, na mocy tej umowy obowiązek naprawienia szkody należeć będzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie do osoby, która ubezpieczyła się od odpowiedzialności cywilnej. Najczęściej dotyczy to posiadaczy samochodów, rolników, zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy.

W sytuacji, gdy sprawca szkody nie był ubezpieczony, bądź towarzystwo ubezpieczeniowe upada (nie posiada środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli), szkody pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, iż poszkodowany może zgłosić określone roszczenia niezależnie od tego, czy sam jest stroną jakiejkolwiek umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, np. umowy ubezpieczenia NNW. W niniejszym krótkim opracowaniu postaramy się jak najpełniej zaprezentować sytuację prawną w przypadku szkody na osobie.

Gdyby jednak po lekturze mieli Państwo pytania, zachęcamy do skontaktowania się z Centrum Informacyjnym Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, gdzie uzyskają Państwo pełną, fachową i rzetelną informację.
Zapraszamy!