"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód."

/Paulo Coelho/

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

1. Fundacja „Balian Sport” zwana dalej Fundacją jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie:

a. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku – Prawo o Fundacjach (Dz. U. 91. 46. 203),

b. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873).

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscowym prawem.

4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Chrzypsko Wielkie woj. wielkopolskie.

5. Fundacja może używać pieczęci, odznaki, symbolu.

6. Fundacja oparta jest na polskim prawie cywilnym.

 

 

 

Rozdział II

Cele Fundacji i ich realizacja

& 2

1. Podstawowe cele Fundacji są następujące:

a. Tworzenie rozwiązań gwarantujących jak najpełniejszą i rzeczywistą integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa i umożliwiających racjonalne i efektywne rozwiązywanie problemów wynikających z niepełnosprawności,

b. Aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych wśród reszty społeczeństwa,

c. Konsolidacja organizacji grup pojedynczych osób niepełnosprawnych wokół wspólnych celów i inicjatyw,

d. Rozbudzanie poprzez działania sportowe własnej aktywności osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,

e. Inicjowanie i wspieranie współpracy z innymi kręgami społecznymi,

f. Integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań sportowych,

g. Objęcie swoją działalnością jak największy krąg osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,

h. Wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży, w szczególności wywodzącej się z terenów wiejskich i małych miasteczek,

i. Aktywne propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,

j. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, w szczególności zamieszkałych na terenach dotkniętych bezrobociem,

k. Pomoc osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Prowadzenie działań informacyjnych,

b. Organizowanie i sponsorowanie przedsięwzięć, których działalność Fundacja uznaje za pożyteczne dla propagowania jej idei,

c. Współpracę z tymi organami władzy państwowej, lokalnej, organizacjami społecznymi i ruchami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu, a także osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z działalnością statutową Fundacji,

d. Nagradzanie osób zasłużonych dla idei Fundacji,

e. Zaopatrywanie osób niepełnosprawnych w środki ortopedyczne,

f. Prowadzenie działań sportowych (klubów sportowych) dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, w szczególności zamieszkałych na wsiach i w małych miasteczkach,

g. Pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach w zakresie uzyskiwania odszkodowań oraz możliwości rehabilitacyjnych.

 

 

 

 

Rozdział III

Władze Fundacji

& 3

1. Władzami Fundacji są:

a. Walne Zebranie Fundatorów,

b. Zarząd,

c. Rada Nadzorcza.

2. Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej trwa cztery lata , a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu.

3. Przejęcie spraw od władz dotychczasowych i ukonstytuowanie się nowych odbywa się niezwłocznie po ich wyborze w tym samym dniu.

4. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

 

& 4

Walne Zebranie Fundatorów

1. Walne Zebranie Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia Fundatorów z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

6. Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Pierwsze Walne Zebranie Fundatorów zwołują Fundatorzy.

 

 

& 5

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Fundatorów należy:

a. Ustalenie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,

c. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Rady Nadzorczej,

d. Podejmowanie uchwał określających liczbę członków w Zarządzie i Radzie Nadzorczej,

e. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

f. Uchwalenie zmian statutu Fundacji,

g. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,

h. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu i Rady Nadzorczej,

i. Podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Fundatorów.

 

 

 

 

 

 

& 6

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Fundatorów obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu zgody przez dwie trzecie obecnych członków.

 

& 7

1. Walne Zebranie Fundatorów podejmuje uchwały w sprawie zmian statutu większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Fundatorów, podjętej większością trzech czwartych głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 

 

& 8

Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzą trzy osoby wybierane przez Walne Zebranie Fundatorów. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Członka.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Fundatorów.

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Fundatorów.

4. Fundator może zostać którymś z członków Zarządu.

5. Prezes Zarządu jest równocześnie Kierownikiem Fundacji w rozumieniu art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).

6. W razie nieobecności Prezesa Zarządu podczas kontroli Fundacji przeprowadzanej na polecenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w trybie nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego obowiązki Kierownika Fundacji pełni Skarbnik.

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Zarząd mogą reprezentować ustanowieni przez niego pełnomocnicy. Sposób reprezentowania Zarządu przez pełnomocników określa dokument pełnomocnictwa.

 

& 9

1. Zarząd prowadzi sprawy bieżące Fundacji, w tym reprezentacji Fundacji na zewnątrz i działa w jej imieniu.

2. Do składania oświadczeń, podpisywania w jego imieniu i zaciągania zobowiązań, uprawniony jest jeden Członek Zarządu.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. Uchwalenie okresowych planów działalności programowej Fundacji oraz preliminarza kosztów tej działalności,

b. Inicjowanie i opracowywanie programów działań operacyjnych służących realizacji głównych kierunków działalności Fundacji uchwalonych przez Walne Zebranie Fundatorów,

c. Zwoływanie Walnego Zebrania Fundatorów,

d. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Fundatorów,

e. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. Gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Fundacji,

g. Nadzorowanie i koordynowanie działalności Fundacji oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji celów Fundacji,

h. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

i. Składanie Walnemu Zebraniu Fundatorów sprawozdań z działalności.

4. Do skutecznego wykonywania swoich zadań Zarząd może:

a. Zatrudniać personel administracyjny, techniczny, doradców i rzeczoznawców oraz określić zasady ich funkcjonowania,

b. Tworzyć wyspecjalizowane jednostki organizacyjne dla realizacji określonych zadań,

c. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być nagradzani i wynagradzani.

5. Do kompetencji Kierownika Fundacji należy podpisywanie protokołu z kontroli, o której mowa w & 8 ust. 6 oraz wnoszenie wyjaśnień i zgłaszanie zastrzeżeń do jego treści.

 

 

& 10

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

2. Zarząd może uzupełniać swój skład osobowy. Uzupełnienie nie może przekroczyć jednej trzeciej składu liczbowego wybieranego przez Walne Zebranie Fundatorów.

 

 

& 11

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji.

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Walne Zebranie Fundatorów. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.

3. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład osobowy. Uzupełnienie nie może przekroczyć jednej trzeciej składu liczbowego wybranego przez Walne Zebranie Fundatorów.

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

 

& 12

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

a. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Fundacji oraz zgodności jego działań z obowiązującymi przepisami prawa,

b. Przedstawienie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli,

c. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Fundatorów,

d. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

e. Przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Fundatorów, wnioskowanych przez Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

 

 

& 13

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek kontrolowania merytorycznej działalności Zarządu.

2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania od członków Zarządu składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział IV

Majątek i fundusze Fundacji

& 14

1. Majątek Fundacji tworzony jest z:

a. Funduszu założycielskiego,

b. Darowizn,

c. Zapisów,

d. Dotacji, subwencji osób prawnych,

e. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

f. Przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego.

2. Cały swój dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

 

 

& 15

1. Zabrania się:

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organu lub pracowników, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

& 16

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1. Fundacja prowadzi następującą działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

a. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – co jest zgodne z numerem 94.99.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku:

A. Działania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych,

B. Działania mające na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną, w szczególności zamieszkałych na wsiach i w małych miasteczkach,

C. Rozwój aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, w szczególności zamieszkałych na terenach dotkniętych bezrobociem.

b. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – co jest zgodne z numerem 85.51.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku.

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

& 17

1. Cele, o których mowa w & 2 statutu mogą być zmienione, jeżeli zadania, których Fundacja podjęła się przestały istnieć albo w niedalekiej przyszłości przestaną istnieć (reorganizacja).

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Decyzję w przedmiocie reorganizacji albo likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednogłośnej uchwały.

4. Majątek pozostały o likwidacji Fundacji przekazuje się zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Fundatorów z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku – Prawo o Fundacjach.

 

 

& 18

1. Statut Fundacji uchwalają Fundatorzy.

2. Zmiana statutu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej.

3. Zmiana statutu wymaga rejestracji we właściwym Sądzie Rejestrowym.

 

 

& 19

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają następujące przepisy:

a. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku – Prawo o Fundacjach (Dz. 91. 46. 203),

b. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873),

c. Przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

& 20

1. Postanowienia statutu wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.